Portal Ecclesia
A Igreja Ortodoxa Atualizações e notícias Seleção de textos Subsidios homiléticos para Domingos e Grandes Festas Calendário litúrgico bizantino Galeria de Fotos Seleção de ícones bizantinos Clique aqui para enviar-nos seu pedido de oração Links relacionados Clique para deixar sua mensagem em nosso livro de visitas Contate-nos
 
 
Biblioteca Ecclesia
 
 
 

ΜΗΝΥΜΑ ΤΩΝ ΠΡΟΚΑΘΗΜΕΝΩΝ ΤΩΝ ΟΡΘΟΔΟΞΩΝ ΕΚΚΛΗΣΙΩΝ - 11/10/2008

MENSAGEM DOS PRIMAZES DAS IGREJAS ORTODOXAS - 11/10/2008

Tradução: Pe. Paulo Augusto Tamanini

Εἰς τό ὄνομα τοῦ Πατρός καί τοῦ Υἱοῦ καί τοῦ Ἁγίου Πνεύματος.

Em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo.

1.

Διά τῆς Χάριτος τοῦ Θεοῦ οἱ Προκαθήμενοι καί οἱ Ἀντιπρόσωποι τῶν κατά τόπους Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν συνήλθομεν ἀπό 10ης ἕως 12ης Ὀκτωβρίου 2008 εἰς Φανάριον τῇ προσκλήσει καί ὑπό τήν προεδρίαν τοῦ ἐν ἡμῖν Πρώτου, τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Βαρθολομαίου, ἐπί τῇ ἀνακηρύξει τοῦ ἔτους τούτου ὡς ἔτους τοῦ ἀποστόλου τῶν Ἐθνῶν Παύλου. Μετ' ἀδελφικῆς ἀγάπης διεβουλεύθημεν ἐπί τῶν ἀπασχολούντων τήν Ὀρθόδοξον Ἐκκλησίαν θεμάτων, συμμετασχόντες δέ εἰς τάς ἐπί τῷ γεγονότι τούτῳ ἑορταστικάς ἐκδηλώσεις, ἐτελέσαμεν ἀπό κοινοῦ τήν Θείαν Εὐχαριστίαν ἐν τῷ Πανσέπτῳ Πατριαρχικῷ Ναῷ τοῦ Οἰκουμενικοῦ Θρόνου, σήμερον, τήν 12ην Ὀκτωβρίου 2008, Κυριακήν τῶν Ἁγίων Πατέρων τῆς ἐν Νικαίᾳ Ζ’ Οἰκουμενικῆς Συνόδου. Κατ᾿ αὐτάς τάς ἡμέρας ἐνισχύθημεν διά τῆς ἀληθείας τῶν δωρεῶν τῆς θείας προνοίας πρός τόν Ἀπόστολον τῶν Ἐθνῶν, διά τῶν ὁποίων οὗτος ἀνεδείχθη εἰς ὑπέροχον «σκεῦος ἐκλογῆς» (Πράξ. 9,15) τοῦ Θεοῦ καί λαμπρόν πρότυπον ἀποστολικῆς διακονίας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ σώματος. Τόν Ἀπόστολον τοῦτον τιμῶσα κατά τό τρέχον σωτήριον ἔτος σύμπασα ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, προβάλλει ὡς πρότυπον πρός τό πλήρωμα αὐτῆς διά τήν σύγχρονον μαρτυρίαν τῆς πίστεως ἡμῶν πρός "τούς ἐγγύς καί τούς μακράν" (Ἐφ. 2,17).

Pela graça de Deus, nós, os Primazes  e os Representantes das Igrejas Ortodoxas particulares, reunimo-nos do dia 10 ao dia 12 de outubro de 2008, em Fanar, por convite e sob a presidência do Primeiro entre nós, o Patriarca Ecumênico, por ocasião da proclamação deste ano como o «Ano de São Paulo, Apóstolo das Nações».

Com amor fraternal, nós dialogamos sobre os assuntos que preocupam a Igreja Ortodoxa, participamos dos eventos organizados em virtude destes fatos, celebramos juntos a Divina Eucaristia no Santíssimo Templo Patriarcal da Sé Ecumênica, no dia de hoje, 12 de outubro de 2008, o «Domingo dos Santos Padres do Sétimo Concílio Ecumênico de Nicéia».

Fomos fortalecidos durantes estes dias com a verdade dos dons da Divina Providência,  concedidos ao Apóstolo das Nações, por meio dos quais  foi destacado como «vaso de eleição» (At 9,15) de Deus e brilhante exemplo de diaconia apostólica do corpo eclesiástico.

Honrando a este Apóstolo neste salvífico ano em curso, toda a Igreja Ortodoxa destaca a sua grei como exemplo para o testemunho contemporâneo de nossa fé  «aos que estão perto e aos que estão longe» (Ef 2,17)

2.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία, ἔχουσα τήν συνείδησιν τῆς αὐθεντικῆς ἑρμηνείας τῆς διδασκαλίας τοῦ ἀποστόλου τῶν ἐθνῶν εἰς εἰρηνικούς καί χαλεπούς καιρούς τῆς δισχιλιετοῦς ἱστορικῆς πορείας αὐτῆς, δύναται καί ὀφείλει νά προβάλλῃ εἰς τόν σύγχρονον κόσμον τήν διδασκαλίαν ὄχι μόνον περί τῆς ἐν Χριστῷ ἀποκαταστάσεως τῆς ἑνότητος ὁλοκλήρου τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀλλά καί περί τῆς παγκοσμιότητος τοῦ λυτρωτικοῦ ἔργου Αὐτοῦ, διά τοῦ ὁποίου ὑπερβαίνονται πᾶσαι αἱ διασπάσεις τοῦ κόσμου καί βεβαιοῦται ἡ κοινή φύσις πάντων τῶν ἀνθρώπων.

Ἐν τούτοις, ἡ ἀξιόπιστος προβολή τοῦ λυτρωτικοῦ αὐτοῦ μηνύματος προϋποθέτει τήν ὑπέρβασιν καί τῶν ἐσωτερικῶν ἀντιπαραθέσεων τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας διά τῆς ἐκτονώσεως τῶν ἐθνικιστικῶν, ἐθνοφυλετικῶν ἤ ἰδεολογικῶν παροξυσμῶν, διότι μόνον οὕτως ὁ λόγος τῆς Ὀρθοδοξίας θά εὕρῃ τήν δέουσαν ἀπήχησιν εἰς τόν σύγχρονον κόσμον.

A Igreja Ortodoxa, tendo consciência da interpretação autêntica da doutrina do Apóstolo das Nações, em tempos de paz ou não, na sua caminhada histórica de dois mil anos, pode e deve colocar em relêvo ao mundo contemporâneo, não só a doutrina acerca da reconciliação e unidade em Cristo de todo gênero humano, como também acerca da condição mundial da  Sua obra redentora, por meio da qual se superam todas as dimensões do mundo e se afirma a natureza comum de todos os seres humanos.

Porém, a projeção fidedigna desta mensagem redentora pressupõe também a superação das divergências internas da Igreja Ortodoxa, através da distenção dos paroxismos nacionalistas, étnicos ou ideológicos, porque só assim a palavra da «ortodoxia» encontrará a repercussão necessária no mundo contemporâneo.

3.

Ἐμπνεόμενοι ἀπό τήν διδασκαλίαν καί τό ἔργον τοῦ Ἀποστόλου Παύλου, ἐπισημαίνομεν κατ' ἀρχάς τήν σπουδαιότητα, τήν ὁποίαν ἔχει διά τήν ζωήν τῆς Ἐκκλησίας καί, εἰδικώτερον, διά τήν διακονίαν πάντων ἡμῶν, τό χρέος τῆς Ἱεραποστολῆς, συμφώνως πρός τήν τελευταίαν ἐντολήν τοῦ Κυρίου: "καί ἔσεσθέ μοι μάρτυρες ἔν τε Ἱερουσαλήμ καί πάσῃ τῇ Ἰουδαίᾳ καί Σαμαρείᾳ καί ἕως ἐσχάτου τῆς γῆς" (Πράξ. 1, 8). Ὁ εὐαγγελισμός τοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ, ἀλλά καί τῶν μή πιστευόντων εἰς Χριστόν, ἀποτελεῖ ὑπέρτατον χρέος τῆς Ἐκκλησίας. Τοῦτο τό χρέος δέν πρέπει νά ἐκπληροῦται ἐπιθετικῶς ἤ διά διαφόρων μορφῶν προσηλυτισμοῦ, ἀλλ' ἐν ἀγάπῃ, ταπεινοφροσύνῃ καί σεβασμῷ πρός τήν ταυτότητα ἑκάστου ἀνθρώπου καί τήν πολιτισμικήν ἰδιαιτερότητα ἑκάστου λαοῦ. Εἰς τήν ἱεραποστολικήν αὐτήν προσπάθειαν ὀφείλουν νά συμβάλλουν πᾶσαι αἱ Ὀρθόδοξοι Ἐκκλησίαι μέ σεβασμόν εἰς τήν κανονικήν τάξιν.

Inspirados na  doutrina e na obra do Apóstolo Paulo, assinalamos em primeiro lugar a importância que tem na vida da Igreja e, particularmente, para a diaconia de todos nós, o dever da evangelização em consonância com o último mandamento do Senhor: «... e sereis minhas testemunhas em Jerusalém e em toda a Judéia e Samaria e até os confins da Terra» (At 1,8). A evangelização do povo de Deus, assim como dos que não crêem em Cristo, constitui o supremo dever da Igreja. Este dever não deve cumprir-se de maneira ofensiva ou por meio das diferentes formas de proselitismo, mas com amor, humildade, respeitando a identidade de cada ser humano e as particularidades culturais de cada povo. Neste esforço evangelizador devem contribuir todas as Igrejas Ortodoxas, respeitando a ordem canônica.

4.

Ἡ Ἐκκλησία τοῦ Χριστοῦ ἀσκεῖ σήμερον τὴν διακονίαν αὐτῆς εἰς ἕνα ταχύτατα ἐξελισσόμενον κόσμον, ὁ ὁποῖος καθίσταται πλέον ἀλληλένδετος χάρις εἰς τὰ μέσα ἐπικοινωνίας καί τὴν ἐξέλιξιν τῶν συγκοινωνιακῶν μέσων καὶ τῆς τεχνολογίας. Παραλλήλως, ὅμως, αὐξάνεται καί τό μέγεθος τῆς ἀποξενώσεως, τῶν διαιρέσεων καί τῶν συγκρούσεων. Οἱ χριστιανοί ἐπισημαίνουν ὅτι πηγή αὐτῆς τῆς καταστάσεως εἶναι ἡ ἀπομάκρυνσις τοῦ ἀνθρώπου ἀπό τόν Θεόν. Καμμία μετατροπή τῶν κοινωνικῶν δομῶν καί τῶν κανόνων συμπεριφορᾶς δέν εἶναι ἱκανή νά θεραπεύσῃ τήν κατάστασιν αὐτήν. Ἡ Ἐκκλησία ὑποδεικνύει συνεχῶς ὅτι ἡ ἁμαρτία ἠμπορεῖ νά καταπολεμηθῇ μόνον διά τῆς συνεργίας τοῦ Θεοῦ καί τοῦ ἀνθρώπου.

A Igreja de Cristo exerce hoje a sua diaconia num mundo que está se desenvolvendo muito rapidamente, entrelaçando-se, graças ao desenvolvimento dos meios de comunicação, o avanço do transporte e da tecnologia. Paralelamente, contudo, aumenta a dimensão da alienação, das divisões e dos conflitos. Os cristãos observam que a origem desta situação é afastamento do ser humano de seu Deus. Nenhuma das transformações das estruturas sociais e das normas de comportamento é capaz de restaurar esta situação. A Igreja observa constantemente que o pecado pode ser combatido somente com a sinergia entre Deus  e o ser humano.

5.

Ὑπὸ τοιαύτας συνθήκας, ἡ σύγχρονος μαρτυρία τῆς Ὀρθοδοξίας διά τά συνεχῶς διογκούμενα προβλήματα τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ κόσμου καθίσταται ἐπιτακτική, ὄχι μόνον διά τήν ἐπισήμανσιν τῶν προκαλούντων αὐτά αἰτίων, ἀλλά καί διά τήν ἄμεσον ἀντιμετώπισιν τῶν παρεπομένων τραγικῶν συνεπειῶν των. Αἱ ποικίλαι ἐθνικιστικαί, φυλετικαί, ἰδεολογικαί καί θρησκευτικαί ἀντιθέσεις τροφοδοτοῦν συνεχῶς ἐπικινδύνους συγχύσεις ὄχι μόνον ὡς πρός τήν ἀδιαμφισβήτητον ὀντολογικήν ἑνότητα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους, ἀλλά καί ὡς πρός τήν σχέσιν τοῦ ἀνθρώπου πρός τήν θείαν δημιουργίαν. Ἡ ἱερότης τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου συμπιέζεται εἰς ἐπί μέρους διεκδικήσεις τοῦ «ἀτόμου», ἐνῷ ἡ σχέσις αὐτοῦ πρός τήν λοιπήν θείαν δημιουργίαν ὑποτάσσεται εἰς τήν χρηστικήν ἤ καί καταχρηστικήν αὐθαιρεσίαν του.

Αἱ διασπάσεις αὐταί τοῦ κόσμου εἰσάγουν ἄδικον ἀνισότητα συμμετοχῆς ἀνθρώπων ἤ καί λαῶν εἰς τά ἀγαθά τῆς Δημιουργίας∙ στεροῦν δισεκατομμύρια ἀνθρώπων τῶν βασικῶν ἀγαθῶν καί ὁδηγοῦν εἰς ἐξαθλίωσιν τῆς ἀνθρωπίνης προσωπικότητος∙ προκαλοῦν μαζικάς μεταναστεύσεις πληθυσμῶν, διεγείρουν ἐθνικιστικάς, θρησκευτικάς καί κοινωνικάς διακρίσεις καί συγκρούσεις, καί ἀπειλοῦν τήν παραδοσιακήν ἐσωτερικήν συνοχήν τῶν κοινωνιῶν. Αἱ συνέπειαι αὐταί εἶναι ἐπαχθέστεραι, διότι συνδέονται ἀρρήκτως πρός τήν καταστροφήν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος καί τοῦ ὅλου οἰκοσυστήματος.

Nestas circunstâncias, o testemunho atual da Ortodoxia sobre os problemas do ser humano e do mundo que se avultam constantemente, é imperativo, não só para assinalar as suas causas, como também para enfrentar de imediato as sua conseqüências. Os vários confrontos nacionalistas, raciais, ideológicos e religiosos, nutrem constantemente perigosas confusões, não só quanto à indubitável unidade ontológica do ser humano, mas também quanto à relação do ser humano com a criação de Deus. A condição sagrada da pessoa humana se comprime nas pretensões particulares do «individuo», enquanto a sua relação com o resto da criação de Deus é submetida ao seu arbítrio utilitarista ou abusivo.

Estas fragmentações do mundo introduzem uma injusta desigualdade de participação dos seres humanos ou dos povos também nos bens da Criação; privam milhões de seres humanos dos bens básicos e conduzem à miséria da personalidade humana; provocam massivas migrações das populações; estimulam discriminações e conflitos e ameaçam a tradicional coesão interna das sociedades. Estas conseqüências são repugnantes, porque se associam irremediavelmente com a destruição do ambiente natural de todo o ecossistema.

6.

Οἱ Ὀρθόδοξοι χριστιανοί συμμερίζονται μετά τῶν ἄλλων, θρησκευομένων ἤ μή ἀνθρώπων τοῦ πλανήτου, τήν εὐθύνην διὰ τὴν σύγχρονον κρίσιν, διότι ἠνέχθησαν ἤ συνεβιβάσθησαν ἀκρίτως καί πρός ἀκραίας ἐπιλογάς τοῦ ἀνθρώπου χωρίς τήν ἀξιόπιστον ἀντιπαράθεσιν πρός αὐτάς τοῦ λόγου τῆς πίστεως. Ἔχουν, συνεπῶς, καί αὐτοί μείζονα ὑποχρέωσιν νά συμβάλλουν εἰς τήν ὑπέρβασιν τῶν διασπάσεων τοῦ κόσμου.

Ἡ χριστιανική διδασκαλία διά τήν ὀντολογικήν ἑνότητα τοῦ ἀνθρωπίνου γένους καί τῆς θείας δημιουργίας, ὡς αὕτη ἐκφράζεται διά τοῦ ὅλου μυστηρίου τοῦ ἐν Χριστῷ ἀπολυτρωτικοῦ ἔργου, ἀποτελεῖ θεμελιώδη βάσιν διά τήν ἑρμηνείαν τῆς σχέσεως τοῦ ἀνθρώπου πρός τόν Θεόν καί τόν κόσμον.

Os cristãos ortodoxos compartilham com os demais seres humanos do planeta, religiosos ou não, a responsabilidade pela crise atual, porque  toleraram  ou negociaram, sem critérios, com as escolhas extremas dos seres humanos, sem a fidedigna oposição face à elas, da palavra e da fé. Consequentemente, tem maior obrigação de contribuir pela superação da fragmentação do mundo.

A doutrina cristã sobre a unidade ontológica do gênero humano e da criação de Deus, tal como se expressa por meio de todo mistério da obra redentora em Cristo, constitui a base fundamental para a interpretação das relações do ser humano com Deus e com o mundo.

7.

Αἱ προσπάθειαι παραμερισμοῦ τῆς θρησκείας ἀπό τήν κοινωνικήν ζωήν ἀποτελοῦν κοινήν τάσιν πολλῶν συγχρόνων κρατῶν. Ἡ ἀρχή τῆς κοσμικότητος τοῦ κράτους δύναται μέν νά διατηρῆται, εἶναι ὅμως ἀνεπίτρεπτος ἡ ἑρμηνεία αὐτῆς ὡς ριζικῆς περιθωριοποιήσεως τῆς θρησκείας ἀπό ὅλας τάς σφαίρας τῆς ζωῆς τοῦ λαοῦ.

Os esforços para o separação da religião da vida social constituem uma tendência comum de muitos Estados contemporâneos. O principio da condição secular do Estado pode se manter, porém é inaceitável a sua interpretação como marginalização radical da religião de todas as esferas da vida pública.

8.

Τό χάσμα μεταξύ πλουσίων καί πτωχῶν διευρύνεται δραματικῶς ἐξ αἰτίας τῆς οἰκονομικῆς κρίσεως, ἡ ὁποία εἶναι συνήθως ἀποτέλεσμα μανιακῆς κερδοσκοπίας ἐκ μέρους οἰκονομικῶν παραγόντων καί στρεβλῆς οἰκονομικῆς δραστηριότητος, ἡ ὁποία, στερουμένη ἀνθρωπολογικῆς διαστάσεως καί εὐαισθησίας, δέν ἐξυπηρετεῖ, τελικῶς, τάς πραγματικάς ἀνάγκας τῆς ἀνθρωπότητος. Βιώσιμος οἰκονομία εἶναι ἐκείνη, ἡ ὁποία συνδυάζει τήν ἀποτελεσματικότητα μέ τήν δικαιοσύνην καί τήν κοινωνικήν ἀλληλεγγύην.

O abismo entre ricos e pobres se amplia dramaticamente como efeito da crise econômica  que é, freqüentemente, decorrente do lucro especulativo compulsivo de parte dos fatores econômicos e da atividade econômica distorcida que, carente da dimensão e sensibilidade antropológica, não satisfaz, enfim, as verdadeiras necessidades da humanidade. Economia viável é aquela que articula a eficácia com a justiça social e a solidariedade.

9.

Ὡς πρός τό θέμα τῶν σχέσεων τῆς χριστιανικῆς πίστεως καί τῶν θετικῶν ἐπιστημῶν ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία ἔχει ἀποφύγει νά ἐπιζητῇ τήν κηδεμονίαν τῆς ἐξελίξεως τῆς ἐπιστημονικῆς ἀναζητήσεως καί νά λαμβάνῃ θέσιν ἐπί παντός ἐπιστημονικοῦ ἐρωτήματος. Διά τήν Ὀρθόδοξον ἀντίληψιν ἡ ἐλευθερία τῆς ἐρεύνης ἀποτελεῖ θεόσδοτον δῶρον εἰς τόν ἄνθρωπον. Συγχρόνως, ὅμως, πρός αὐτήν τήν κατάφασιν, ἡ Ὀρθοδοξία ἐπισημαίνει τούς κινδύνους, οἱ ὁποῖοι ὑποκρύπτονται εἰς ὡρισμένα ἐπιστημονικά ἐπιτεύγματα, τά ὅρια τῆς ἐπιστημονικῆς γνώσεως καί τήν ὕπαρξιν μιᾶς ἄλλης "γνώσεως", ἡ ὁποία δέν ὑπάγεται ἀμέσως εἰς τό ἐπιστημονικόν πεδίον. Ἡ γνῶσις αὐτή ἀποδεικνύεται πολλαπλῶς ἀπαραίτητος διά τήν ὀρθήν ὁριοθέτησιν τῆς ἐλευθερίας καί τήν ἀξιοποίησιν τῶν καρπῶν τῆς ἐπιστήμης διά τοῦ περιορισμοῦ τοῦ ἐγωκεντρισμοῦ καί τοῦ σεβασμοῦ τῆς ἀξίας τοῦ ἀνθρωπίνου προσώπου.

Quanto ao tema das relações entre a fé cristã e as ciências positivas, a Igreja Ortodoxa tem evitado buscar a tutela do desenvolvimento da investigação científica e de tomar posição sobre qualquer questão cientifica. Na compreensão ortodoxa, a liberdade de investigação constitui um dom de Deus ao ser humano. Porém, junto a esta afirmação, a Ortodoxia assinala os perigos que se ocultam em certos  avanços científicos, os limites do conhecimento cientifico e a existência de um «conhecimento» de outra ordem, que não pertence imediatamente ao campo cientifico. Este conhecimento se mostra indispensável à correta aplicação de limites à liberdade e aproveitamento dos frutos da ciência, por meio da limitação do egocentrismo e do respeito à dignidade da pessoa humana.

10.

Ἡ Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία φρονεῖ ὅτι ἡ τεχνολογική καί οἰκονομική πρόοδος δέν ἐπιτρέπεται νά ὁδηγοῦν εἰς τήν καταστροφήν τοῦ περιβάλλοντος καί τήν ἐξάντλησιν τῶν φυσικῶν πόρων. Ἡ ἀπληστία διά τήν ἱκανοποίησιν τῶν ὑλικῶν ἐπιθυμιῶν ὁδηγεῖ εἰς τήν πτώχευσιν τῆς ψυχῆς τοῦ ἀνθρώπου καί τοῦ περιβάλλοντος. Δέν πρέπει νά λησμονῆται ὅτι ὁ φυσικός πλοῦτος τῆς γῆς δέν εἶναι μόνον περιουσία τοῦ ἀνθρώπου ἀλλά, πρωτίστως, δημιουργία τοῦ Θεοῦ: «τοῦ Κυρίου ἡ γῆ καί τό πλήρωμα αὐτῆς, ἡ οἰκουμένη καί πάντες οἱ κατοικοῦντες ἐν αὐτῇ» (Ψαλ. 23, 1). Ὀφείλομεν νά ἐνθυμώμεθα ὅτι, ὄχι μόνον αἱ σημεριναί, ἀλλά καί αἱ μελλοντικαί γενεαί ἔχουν δικαίωμα ἐπί τῶν φυσικῶν ἀγαθῶν, τά ὁποῖα μᾶς ἔδωσε ὁ Δημιουργός.

A Igreja Ortodoxa pensa que o progresso tecnológico e econômico não devem conduzir  à destruição do meio ambiente e do esgotamento dos recursos naturais. A avareza pela satisfação dos desejos materiais conduz ao empobrecimento da alma do ser humano e do meio ambiente. Não se deve esquecer que a riqueza natural da terra não é só propriedade do ser humano, mas, sobretudo, é criação de Deus: «Do Senhor é a terra e tudo o que contém e todos os que habitam nela» (Sl 23,1). Devemos lembrar que, não só as atuais, mas também as futuras gerações, têm direito aos bens naturais que nos tem concedido o Senhor da Criação.

11.

Ὑποστηρίζοντες σταθερῶς πᾶσαν εἰρηνικήν προσπάθειαν δικαίας λύσεως τῶν ἀναφυομένων συγκρούσεων, χαιρετίζομεν τήν στάσιν τῶν Ἐκκλησιῶν Ρωσίας καί Γεωργίας κατά τήν περίοδον τῆς προσφάτου πολεμικῆς συρράξεως καί τήν ἀδελφικήν συνεργασίαν αὐτῶν. Αἱ δύο Ἐκκλησίαι ἐπετέλεσαν κατ' αὐτόν τρόπον τό χρέος τῆς διακονίας τῆς καταλλαγῆς. Ἐλπίζομεν ὅτι αἱ ἀμοιβαῖαι ἐκκλησιαστικαί προσπάθειαι θά συμβάλουν εἰς τήν ὑπέρβασιν τῶν τραγικῶν συνεπειῶν τῶν στρατιωτικῶν ἐπιχειρήσεων καί τήν ταχυτέραν συμφιλίωσιν τῶν λαῶν.

Apoiando firmemente todo esforço pacífico para a solução justa dos conflitos, congratulamo-nos com as Igrejas da Rússia e da Geórgia pela posição no período do recente conflito, e sua colaboração fraterna. As duas Igrejas cumpriram, assim, o dever da diaconia  da pacificação. Esperamos que os esforços eclesiásticos mútuos contribuam para a superação das conseqüências trágicas das ações militares e pela mais rápida reconciliação dos povos.

12.

Εἰς τήν διογκουμένην σύγχυσιν τῆς ἐποχῆς μας ὁ θεσμός τῆς οἰκογενείας καί τοῦ γάμου ἀντιμετωπίζει κρίσιν. Ἡ Ἐκκλησία ἐν πνεύματι κατανοήσεως τῶν νέων συνθέτων κοινωνικῶν συνθηκῶν ὀφείλει νά ἀναζητήσῃ τρόπους πνευματικῆς συμπαραστάσεως καί γενικωτέρας ἐνισχύσεως τῶν νέων καί πολυμελῶν οἰκογενειῶν.

Ἰδιαιτέρως στρέφομεν τήν σκέψιν ἡμῶν πρός τούς νέους, διά νά τούς καλέσωμεν νά μετέχουν ἐνεργῶς τόσον εἰς τήν λατρευτικήν καί ἁγιαστικήν ζωήν, ὅσον καί εἰς τό ἱεραποστολικόν καί κοινωνικόν ἔργον τῆς Ἐκκλησίας, μεταφέροντες εἰς αὐτήν τούς προβληματισμούς καί τάς προσδοκίας αὐτῶν, δεδομένου ὅτι ἀποτελοῦν ὄχι μόνον τό μέλλον, ἀλλά καί τό παρόν τῆς Ἐκκλησίας.

Na confusão desta nossa época que vem se tornando cada vez mais intensa, a instituição da família e do matrimônio enfrenta uma crise. A Igreja, com espírito de compreensão das novas e complexas condições sociais, deve buscar formas de apoio espiritual e de umfortalecimento mais geral dos jovens e das famílias numerosas.

Dirigimos nosso pensamento, em particular, aos jovens, convidando-os a que participem ativamente, tanto na vida cultural e santificadora, como na obra avangelizadora e social da Igreja, levando a ela seus problemas e suas esperanças, já que são eles futuro e o presente da Igreja.

13.

Οἱ Προκαθήμενοι καί οἱ Ἀντιπρόσωποι τῶν Ἁγιωτάτων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν ἔχοντες πλήρη ἐπίγνωσιν τῆς σοβαρότητος τῶν ἀνωτέρω προβλημάτων καί ἀγωνιζόμενοι διά τήν ἄμεσον ἀντιμετώπισίν των ὡς "ὑπηρέται Χριστοῦ καί οἰκονόμοι μυστηρίων Θεοῦ" (Α΄Κορ. 4, 1), διακηρύττομεν ἐξ αὐτῆς τῆς ἕδρας τῆς Πρωτοθρόνου Ἐκκλησίας καί ἐπαναβεβαιοῦμεν:

Os Primazes e os Representantes das Santíssimas Igrejas Ortodoxas, tendo pleno conhecimento da gravidade dos problemas acima mencionados e lutando em favor de adequadas soluções, como «servos de Cristo e dispensadores dos mistérios de Deus» (1Cor 4,1), desta Sede da Igreja Primacial, PROCLAMAMOS E ANUNCIAMOS:

 

α) Τήν ἀταλάντευτον θέσιν καί ὑποχρέωσιν ἡμῶν πρός διασφάλισιν τῆς ἑνότητος τῆς Ὀρθοδόξου Ἐκκλησίας ἐν τῇ «ἅπαξ παραδοθείσῃ τοῖς ἁγίοις πίστει» (Ἰούδα 3) τῶν Πατέρων ἡμῶν, τῇ αὐτῇ κοινῇ Θείᾳ Εὐχαριστίᾳ, καί τῇ πιστῇ τηρήσει τοῦ κανονικοῦ συστήματος διακυβερνήσεως τῆς Ἐκκλησίας, διά τῆς ἐν πνεύματι ἀγάπης καί εἰρήνης διευθετήσεως τῶν ἑκάστοτε τυχόν ἀναφυομένων προβλημάτων εἰς τάς πρός ἀλλήλους σχέσεις ἡμῶν.

a) Nossa indubitável posição e obrigação de preservar a unidade da Igreja Ortodoxa na «fé que uma vez foi entregue aos Santos» de nossos Pais com a mesma e comum Divina Eucaristia e na manutenção fiel do sistema canônico de governo da Igreja, por meio da solução dos problemas que se apresentam em nossas mútuas relações, em espírito de amor e paz.

 

β) Τήν βούλησιν ἡμῶν διά τήν ταχεῖαν θεραπείαν πάσης κανονικῆς ἀνωμαλίας προελθούσης ἐξ ἱστορικῶν συγκυριῶν καί ποιμαντικῶν ἀναγκῶν, ὡς ἐν τῇ λεγομένῃ Ὀρθοδόξῳ Διασπορᾷ, ἐπί τῷ τέλει τῆς ὑπερβάσεως πάσης τυχόν ξένης πρός τήν Ὀρθόδοξον ἐκκλησιολογίαν ἐπιρροῆς. Πρός τοῦτο, χαιρετίζομεν τήν πρότασιν τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου νά συγκαλέσῃ διά τό θέμα τοῦτο, ὡς καί διά τήν συνέχισιν τῆς προετοιμασίας τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου, Πανορθοδόξους Διασκέψεις ἐντός τοῦ προσεχοῦς ἔτους 2009, εἰς τάς ὁποίας, συμφώνως πρός τήν ἰσχύσασαν πρό τῶν Πανορθοδόξων Διασκέψεων τῆς Ρόδου τάξιν καί πρακτικήν, θά προσκαλέσῃ ἁπάσας τάς Αὐτοκεφάλους Ἐκκλησίας.

b) Nossa vontade para a pronta solução de toda anomalia canônica proveniente de circunstancias históricas ou de necessidades pastorais, como na chamada «Diáspora Ortodoxa», com a fnalidade de superar toda influência virtualmente alheia à eclesiologia ortodoxa. Para tanto, congratulamo-nos com a proposta do Patriarado Ecumênico, de convocar, para tratar deste assunto, bem como, para dar continuidade à preparação do SANTO E GRANDE CONCÍLIO, Conferências Pan-Ortodoxas, no decorrer do próximo ano de 2009, nas quais, de acordo com a ordem e a prática que estiveram em vigência antes das Conferências de Rodes, convidará a todas as Igrejas Autocéfalas.

 

γ) Τήν ἐπιθυμίαν ἡμῶν ὅπως, παρά τάς οἱασδήποτε δυσκολίας, συνεχίσωμεν τούς θεολογικούς διαλόγους μετά τῶν λοιπῶν Χριστιανῶν, ὡς καί τούς διαθρησκειακούς διαλόγους, ἰδιαιτέρως μετά τοῦ Ἰουδαϊσμοῦ καί τοῦ Ἰσλάμ, δοθέντος ὅτι ὁ διάλογος ἀποτελεῖ τόν μόνον τρόπον ἐπιλύσεως τῶν μεταξύ τῶν ἀνθρώπων διαφορῶν, ἰδιαιτέρως εἰς μίαν ἐποχήν, ὡς ἡ σημερινή, κατά τήν ὁποίαν αἱ παντοῖαι διαιρέσεις, περιλαμβανομένων καί ἐκείνων ἐν ὀνόματι τῆς θρησκείας, ἀπειλοῦν τήν εἰρήνην καί ἑνότητα τῶν ἀνθρώπων.

c) Nosso desejo de prosseguir com os diálogos teológicos com os demais cristãos, apesar das dificuldades, assim como com os diálogos inter-religiosos, particularmente com o Judaísmo e Islamismo; uma vez que o diálogo constitui a única maneira de resolução das diferenças entre os seres humanos, particularmente em uma época como a  atual,  na qual todas as divisões, incluindo também aquelas em nome da religião, ameaçam a paz e a unidade dos seres humanos.

 

δ) Τήν ὑποστήριξιν ἡμῶν πρός τάς πρωτοβουλίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, καθώς καί ἄλλων Ὀρθοδόξων Ἐκκλησιῶν, διά τήν προστασίαν τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος. Ἡ σημερινή οἰκολογική κρίσις, ὡς ὀφειλομένη καί εἰς πνευματικούς καί ἠθικούς λόγους, καθιστᾷ ἐπιτακτικόν τό χρέος τῆς Ἐκκλησίας ὅπως συμβάλῃ διά τῶν εἰς τήν διάθεσιν αὐτῆς πνευματικῶν μέσων, εἰς τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ ἐκ τῶν συνεπειῶν τῆς ἀνθρωπίνης ἀπληστίας. Πρός τοῦτο ἐπαναβεβαιοῦμεν τόν καθορισμόν τῆς 1ης Σεπτεμβρίου, πρώτης ἡμέρας τοῦ ἐκκλησιαστικοῦ ἔτους, ὡς ἡμέρας εἰδικῶν προσευχῶν διά τήν προστασίαν τῆς δημιουργίας τοῦ Θεοῦ, καί ὑποστηρίζομεν τήν εἰσαγωγήν τοῦ θέματος τοῦ φυσικοῦ περιβάλλοντος εἰς τήν κατηχητικήν, κηρυγματικήν καί ἐν γένει ποιμαντικήν δρᾶσιν τῶν Ἐκκλησιῶν ἡμῶν, ὡς τοῦτο ἤδη συμβαίνει εἰς ὡρισμένας ἐξ αὐτῶν.

d) Nosso apoio às iniciativas do Patriarcado Ecumênico, assim como às de outras Igrejas Ortodoxas, para a proteção do meio ambiente. A crise ecológica atual, sendo decorrentes, tanto de causas espirituais  como morais, torna-se imperativo o dever da Igreja de contribuir com os meios espirituais de que dispõe para a proteção da criação de Deus, face às conseqüências da avareza humana. Reafirmamos, para tanto, a designação do dia 1º de Setembro, o primeiro dia do Ano Eclesiástico, como um dia de orações especiais para a proteção da criação de Deus, e apoiamos a introdução do tema do meio ambiente na catequese, na pregação e, de um modo geral, nas atividades pastorais de nossas Igrejas, tal como já acontece em algumas delas.

ε) Τήν ἀπόφασιν ὅπως προβῶμεν εἰς τάς ἀναγκαίας ἐνεργείας, ἵνα συσταθῇ Διορθόδοξος Ἐπιτροπή πρός μελέτην τῶν θεμάτων βιοηθικῆς, ἐπί τῶν ὁποίων ὁ κόσμος ἀναμένει καί τήν τοποθέτησιν τῆς Ὀρθοδοξίας.

e) A Decisão de proceder as tarefas necessárias em vista de estabelecer uma comissão inter-ortodoxa para o estudo de questões bioéticas sobre as quais o mundo também espera uma posição da Ortodoxia.

Ταῦτα ἀπευθύνοντες πρός τόν ἀνά τόν κόσμον Ὀρθόδοξον λαόν καί τήν οἰκουμένην, εὐχόμεθα "ἔτι καί ἔτι" ἡ εἰρήνη, ἡ δικαιοσύνη καί ἀγάπη τοῦ Θεοῦ νά ἐπικρατήσουν τελικῶς εἰς τήν ζωήν τῶν ἀνθρώπων.

"Τῷ δέ δυναμένῳ ὑπέρ πάντα ποιῆσαι ὑπερεκπερισσοῦ ὧν αἰτούμεθα ἤ νοοῦμεν, κατά τήν δύναμιν τήν ἐνεργουμένην ἐν ἡμῖν, αὐτῷ ἡ δόξα ἐν τῇ Ἐκκλησίᾳ ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ" (Ἐφεσίους 3,20-21). Ἀμήν.

Tendo dirigido estas coisas ao povo ortodoxo em todo o mundo, oramos mais e mais para que a paz, a justiça e o amor de Deus predominem, finalmente, na vida dos seres humanos.

«Àquele, cujo poder, agindo em nós, é capaz de fazer muito além, infinitamente além de tudo o que nós podemos pedir ou conceber, a Ele seja dada a glória na Igreja em Cristo Jesus» (Ef 3,20-21). Amém.

Ἐν Φαναρίῳ, τῇ 12ῃ Ὀκτωβρίου 2008.

Em Phanar, 12 de outuro de 2008

     
 

Ὁ Κωνσταντινουπόλεως Βαρθολομαῖος

Bartolomeu de Constantinopla

 

Ὁ Ἀλεξανδρείας Θεόδωρος

Teodoro de Alexandria

 

Ὁ Ἀντιοχείας Ἰγνάτιος

Ignacio de Antioquia

 

Ὁ Ἱεροσολύμων Θεόφιλος

Teófilo de Jerusalém

 

Ὁ Μόσχας Ἀλέξιος

Alexis de Moscou

 

Ὁ Μαυροβουνίου Ἀμφιλόχιος
(ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Σερβίας)

Amfiloquioo de Montenegro
(representante da Igreja da Sérvia)

 

Ὁ Τρανσυλβανίας Λαυρέντιος
(ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Ρουμανίας)

Lorenzo de Transilvânia
(representante da Igreja da Romênia)

 

Ὁ Βιδινίου Δομετιανός
(ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Βουλγαρίας)

Domiciano de Bidinio
(representante da Igreja da Bulgária)

 

Ὁ Ζουκδίδι Γεράσιμος
(ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Γεωργίας)

Gerásimo de Zugdidi
(representante da Igreja da Geórgia)

 

Ὁ Κύπρου Χρυσόστομος

Crisóstomo de Chipre

 

Ὁ Ἀθηνῶν Ἱερώνυμος

Jerônimo de Atenas

 

Ὁ Βρότσλαβ Ἱερεμίας
(ἐκ προσώπου τῆς Ἐκκλησίας Πολωνίας)

Jeremias de Brotslav
(representante da Igreja da Polônia)

 

Ὁ Τιράνων Ἀναστάσιος

Anastácio de Tirana

Ὁ Τσεχίας καί Σλοβακίας Χριστοφόρος

Cristóforo de Tcheco e Eslováquia

Voltar à página anterior Topo da página
NEWSIgreja Ortodoxa • Patriarcado Ecumênico • ArquidioceseBiblioteca • Sinaxe • Calendário Litúrgico
Galeria de Fotos
• IconostaseLinks • Synaxarion • Sophia • Oratório • Livro de Visitas