Portal Ecclesia
A Igreja Ortodoxa Atualizações e notícias Seleção de textos Subsidios homiléticos para Domingos e Grandes Festas Calendário litúrgico bizantino Galeria de Fotos Seleção de ícones bizantinos Clique aqui para enviar-nos seu pedido de oração Links relacionados Clique para deixar sua mensagem em nosso livro de visitas Contate-nos
 
 
Arquidiocese Ortodoxa de Buenos Aires e Exarcado da América do Sul
 
 
 

 

ΘΕΙΟΣ ΛΟΓΟΣ ΤΗΣ Α. ΣΕΒΑΣΜΙΟΤΗΤΟΣ
ΤΟΥ ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΜΠΟΥΕΝΟΣ ΑΪΡΕΣ
ΥΠΕΡΤΙΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΑΡΧΟΥ
ΝΟΤΙΟΥ ΑΜΕΡΙΚΗΣ
κ. κ. Τ Α Ρ Α Σ Ι Ο Υ
ΗΜΕΡΑ ΤΗΣ ΥΨΩΣΕΩΣ
ΤΟΥ ΤΙΜΙΟΥ ΣΤΑΥΡΟΥ
ΕΙΣ ΤΟΝ ΙΕΡΟΝ ΚΑΘΕΔΡΙΚΟΝ ΝΑΟΝ  
«ΑΓΙΟΣ ΠΕΤΡΟΣ»
ΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΑΓΙΟΥ ΠΑΥΛΟΥ, ΒΡΑΖΙΛΙΑΣ
Homilia de S. Emncia. Revma. Arcebispo Tarasios, Metropolita de Buenos Aires,  Exarca da América do Sul, na Festa da Exaltação da Santa e Venerável Cruz, Igreja Catedral São Pedro, na cidade de São Paulo, Brasil
ήμερα ἡ Ἁγία Ἐκκλησία μας μᾶς παρουσιάζῃ τό σύμβουλον τῆς νίκης, τήν σημαίαν τοῦ Χριστιανικοῦ θριάμβου πού πάντοτε προπρορεύεται στήν ζωήν κάθε Χριστιανοῦ πιστοῦ, τόν Τίμιον Σταυρόν, καί μᾶς ὁδηγεῖ στήν κατάστασιν τῆς ἐπαγγελμένης γῆς.  Σήμερα ἡ Ἐκκλησία μας μᾶς καλεῖ νά ὑψώσωμεν ὐψηλά καί μέ ὑπερηφάνια αὐτόν τόν Σταυρόν, ἐπάνω τοῦ ὁποίου ἐθυσιάσθη ὁ Σωτήρ ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός καί μᾶς ἐχάρισε τήν κληρονομίαν τῆς αἰωνίου ζωῆς.  Καί ὑψώνωντες τόν Σταυρόν, ὑψώνωμε ψηλά καί τήν ψυχήν μας σάν πρόσφορον καί σέ ἀναφοράν τῆς ἐνώσεώς μας μ’Αὐτόν καί τῆς ἐπιθυμίας μας νά ζήσωμεν μαζί του στήν αἰωνιότητα. nossa Igreja nos apresenta hoje o símbolo da vitória, o estandarte do triunfo cristão que sempre vai a frente na vida de cada cristão, a Santa Cruz, que nos conduz até que nos estabeleçamos na terra prometida. A Igreja nos convida hoje a elevar ao alto e com orgulho esta Cruz, sobre a qual se sacrificou nosso Salvador Jesus Cristo e nos ofertou a herança da vida eterna. E, ao elevar a Cruz, estaremos também elevando a nossa alma como oferenda e sinal de nossa união com Ele e de nosso desejo de, com Ele, viver na eternidade
Ὅταν ὁ Μωϋσῆς ὕψωσε ἕνα χάλκινον φεῖδι κρεμασμένον σ’ἕνα ξύλον ὑψηλό στήν κορυφήν τοῦ λόφου καί ἐδίδαξε τόν λαόν, εἶπε: «Προσέξετε αὐτό τό χάλκινο φεῖδι.  Τά βλέμματά σας ἐκεῖ. Μόλις σᾶς δαγκώνουν τά φείδια θά βλέπετε τό φεῖδι καί κανείς πλέον δέν θά ἀποθάνῃ.»  Quando Moisés elevou uma serpente de cobre, suspensa no alto de um madeiro, sobre o topo de um alto monte e, ensinando o povo, disse: “Observem esta serpente de cobre. Fixem nela o olhar. Os que foram mordidos, mas que olham a serpente de cobre, são poupados com vida”.
Ὅμως, παρά τά ἀγαθά τῆς προόδου καί τοῦ πολυτισμοῦ, τάς ἀνέσεις καί τάς ἀπολαύσεις, παρά τήν εὔμορφον δημιουργίαν καί φύσιν τοῦ Θεοῦ, παρά τό ἀναμφισβήτητο γεγονός ὅτι ὅποιος γεννηθεῖ δέν θέλει νά πεθάνῃ, ἀκόμα καί ἄς περάσῃ θλίψεις κατά τήν ἐπίγειον διαμονήν του, ἡ ζωή μας εἶναι πρόσκαιρον καί δέν παύει νά εἶναι ἐρημική. Τό τέλος τῆς πολυμόχθου πορείας, δέν ἠμπορεῖ νά εἶναι κανένα ἀπό τά ἀγαθά τῆς γῆς, διότι οὐδαμοῦ τοῦ κόσμου ἠμπορεῖ νά ἀναπαυθῇ ἡ ἀνθρωπίνη ψυχή.  Κατά φύσιν, ἀναζητεῖ κάτι ἄλλο, κάτι διαφορετικό, κάτι μακρυά.  Πολλές φορές δέν ξεύρει τί ζητάει καί περιπλανᾶται, χαμένη καί δυστυχισμένη, ὅπως καί αὐτός ὁ Ἑβραϊκός κόσμος στήν ἐρημιάν. Não obstante, apesar dos bens do progresso e da civilização, os confortos e prazeres, apesar da bela criação e natureza de Deus, apesar do fato indiscutível de que todo aquele que nasce não quer morrer, por mais que tenha de enfrentar angústias no decurso de sua presença na terra, a nossa vida é temporal, finita, e permanece sendo solitária. E, ao final desta angustiante viagem não pode ter qualquer um dos bens da terra, pois, não há lugar neste mundo onde possa descansar a alma humana.  Pela sua própria natureza procura por algo diferente, algo distante. Muitas vezes ele não sabe o que isto que busca, e caminha sem rumo, perdido, infeliz, como este mundo de hebreus no deserto.
Ὅμως αὐτό τό ὁποῖον ἀναζητεῖ ὁ ἄνθρωπος, καί ἄς μη τό ἀναγνωρίζῃ, εἶναι τήν μέλλουσαν πόλιν, την αἰωνίαν πατρίδα, τήν πέραν τοῦ τάφου αἰωνίαν ζωήν.  Εἶναι  δηλαδή, κάποιο ἔνστικτο μέσα μας, βαλμένο ἀπό τόν ἴδιον τόν Θεόν τήν στιγμήν τῆς συλλείψεώς μας, νά θέλωμε νά τόν πλησιάζωμεν, νά τόν ἔχωμε προορισμόν μας, νά φθάσωμεν εἰς Αὐτόν, νά ἀπολαύσωμεν τήν παρουσίαν Του, νά ἑνωθῶμεν μαζί Του.  Mas, o que busca o ser humano, embora não reconheça, é a cidade futura, a pátria eterna, a vida para além do túmulo. Em outras palavras, existe, como que, um instinto em nós, dado pelo próprio Deus, no momento da concepção, de querermos estar próximos Dele, tê-Lo como o nosso destino, chegar a Ele, desfrutar de sua presença, unirmo-nos a Ele.
Αὐτό, ὅσο καί νά θέλῃ κανείς νά τό βγάλῃ ἀπό μέσα του, δέν ἠμπορεῖ.  Καί διά τόν λόγον τοῦτον προβληματίζεται ὁ ἄνθρωπος καί πολλάκις τυραννίζεται.  Νομίζει ὅτι ξεύρει τί θέλει.  Νομίζει ὅτι εἶναι ὁ μοναδικός κυρίαρχος τῆς ὑπάρξεώς του.  Νομίζει ὅτι δέν θά τοῦ λέγῃ κανείς τίποτε. Νομίζει ὅτι ὁ ἴδιος χαράζει τήν πορείαν του.  Ὅμως εἶναι αὐτή ἡ φωνή, ἡ συνείδεισίς του, πού τοῦ χαλάει τά σχέδιά του, τόν ἐνοχλή, κατευθύνει τά διαβήματά του, τοῦ ἐνθυμίζει ὅτι μόνος του δέν ἤλθεν σ’αὐτόν τόν κόσμον καί ἐπομένως μόνος του δέν θά φυγῃ!   Ὅσο δέν θέλει κανείς νά τό πιστέψῃ, τόσο περισσότερο θά τρελλαθῇ ἤ θά παραμείνῃ πικραμένος. Mesmo que se queira retirar isto de nós, não se pode. Pela mesma razão o ser humano se encontra diante de um problema e, muitas vezes, se tortura com isso. Acredita que sabe o que quer; que é o único soberano de sua existência; que ninguém lhe possa dizer nada; que ele mesmo determina o seu próprio curso. Porém, é essa voz, sua consciência, que o desvia de seus planos, o incomoda, dirige seus passos, recorda-lhe que não veio por si mesmo a este mundo e que, portanto, também não o deixará por si só. Na medida de nossa resistência a acreditar, tanto mais isto perturbará ou terminará amargurado.
Ὁ προορισμός μας εἶναι καθωρισμένος, εἶναι προγραμματισμένος, καί δυνάμεθα νά τόν ἀνατρέψωμεν ἤ νά τόν ἀποφεύγωμεν ὅταν πολεμᾶμε τόν Θέον καί τόν ἴδιον τόν Θεόν μέσα μας.  Δηλαδή δυνάμεθα νά κάνωμε ζημιά στήν ψυχήν μας, καί τό κάνωμεν κάθε ἡμέρα.  Ἡ συνείδεισίς μας, ὅμως, μᾶς ξυπνάει γιά μίαν στιγμήν, καί ξανά ἡ ἀμαρτωλός ἀνθρωπίνη φύσις μας, ἐπιτρέπει τόν πονηρόν νά μᾶς περιπλανήσῃ, πάλιν μόνοι μας στήν ἐρημιάν μας.  O nosso destino está determinado, está projetado e podemos lançar por terra ou evitá-lo quando fazemos a guerra com Deus, e Deus mesmo em nós.  Ou seja, podemos causar danos a nossa alma e o fazemos assim a cada dia. Nossa consciência, porém, nos desperta por um momento e, novamente, nossa natureza humana pecadora permite ao maligno conduzir-nos outra vez sem rumo ao nosso deserto.
Τό ἴδιο, ἀγαπητοί μου, θά ἔλεγα καί γιά τήν ψυχήν μας.  Εἶναι προγραμ- ματισμένη νά φθάσῃ στόν προορισμόν της, καί σάν δημιουργία τοῦ Θεου, ὁ προορισμός τοῦ ἀνθρώπου, μαζί μέ τήν ψυχήν του, εἶναι Αὐτός ὁ ἴδιος ὁ Θεός.  Ὅμως ἐμεῖς ἐπιτρέπουμε κάτι, τόν διάβολον, τόν ἑαυτόν μας, νά μᾶς ἐμποδίζῃ, νά γίνῃ μέσα μας κάποιο βραχυκύκλωμα, τό ὁποῖο χαλνάει τά μυαλά μας, θυλώνει τά μάτια μας, καί μαυρίζει τήν καρδιάν μας.  Καί ἔτσι, ταλαιπωριώμαστε, ἀγωνιώμαστε, ὑποφέ-ρουμε στήν ζωήν μας, σάν τούς Ἑβραίους στήν ἔρημον. O mesmo diria, meus queridos, de nossa alma: está projetada para que chegue ao seu destino e, como criação de Deus, o destino do ser humano inteiro, corpo e alma, é o próprio Deus.  Nós mesmos, porém, permitimos ao diabo que se ponha como obstáculo, que produza em nós, como que, um curto-circuito que lança a perder nosso cérebro, obscurece nossos olhos e endurece nosso coração. Assim, padecemos, agonizamos, sofremos em nossa vida como os hebreus no deserto.
Στήν δυσκολίαν καί στόν ἀγώνα τῆς ψυχῆς νά διέλθῃ τήν ἔρημον τοῦ παρόντος βίου, στά φοβερά ἐμπόδια τῆς ἁμαρτίας καί τοῦ κάθε κακοῦ, φάρμακον θεῖον, πνευματικόν, σωτήριον καί ζωηφόρον, ὁ μέγας καί μοναδικός «τεχνίτης» τῆς ψυχῆς μας εἶναι ὁ Πάνσοφος Θεός.  Na dificuldade e na luta da alma para atravessar o deserto desta vida, nos terríveis obstáculos do pecado e de todo mal, remédio divino, espiritual, salvífico e vivificador, o grande e singular artífice de nossa alma, é nosso Deus que tudo sabe.
Εἶναι ὁ Χριστός, ὁ Ὁποῖος ἔφερεν στούς ὤμους Του τό πανανθρώπινον βάρος τῆς ἀμαρτίας καί τοῦ κάθε διαβόλου.  Δέν μᾶς ἀπαλλάσει ἀπό τόν ἀγῶνα, ἀπό τήν πάλην μέ τό πλῆθος ἀπό πολλά φείδια τῆς κακίας καί τῆς ἁμαρτίας, ἀλλά μᾶς δύνει δύναμιν καί κουράγειον νά σηκώνωμεν καί ἐμεῖς --- καί ἐκεῖνος μαζί μας – τόν δικόν μας σταυρόν. É Cristo, aquele que carregou sobre seus ombros o peso de toda a humanidade e de cada diabo. Não nos dispensa da luta, do combate com a multidão das terríveis serpentes da maldade e do pecado, porém nos fortalece e nos anima a que carreguemos nós também – e ele conosco – nossa própria cruz.
Ὁ εὐσεβής ἄνθρωπος δεν δύναται νά ἀποφύγῃ τάς θλίψεις καί τάς ταλαιπωρίας τοῦ παρόντος βίου καί ἴσως μάλιστα αὖται πληθύνονται ἀπό τήν ἀντίδρασιν καί τήν κακίαν τοῦ κόσμου.  Αὐτοί εἶναι οἱ σταυροί μας.  Ποιός δέν τούς βλέπει μπροστά του; Ποιός ὅμως ἔχει τόν χαρακτῆρα καί τό σθένος νά τούς σηκώσῃ;  Ἔχωμεν ὅμως τήν χάριν καί τήν δύναμιν τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, ὁ ὁποῖος κατέβηκε ἀπό τόν σταυρόν του.  Ἄφισε ἄδειον αὐτόν τόν Σταυρόν, τόν ἄφισε σύμβολον νίκης.  Δέν εἶναι τό ἴδιο νά φέρῃ ὁ Σταυρός τό σῶμα του Χριστοῦ μέ τό νά μή φέρῃ τό σῶμα του. Τό ἕνα συμβολίζει τά πάθη καί τήν μακροθυμίαν τοῦ Χριστοῦ κατά την σταύρωσιν καί μᾶς ἐνθυμίζει τήν θυσίαν πού ἔκαμε γιά μας, τό ἄλλο συμβολίζει τόν Ἀναστημένον καί θριαμβευτικόν Χριστόν μέ ὅλην τήν δόξαν τοῦ Θεοῦ, πού πάλι γιά μᾶς ἔγινε, γιά νά σταματήσῃ νά δαγκώνῃ τό φείδι, νά σταματήσωμεν νά περιπλανώμεθα πέρα δόθεν, καί νά ὑψωθῇ ὄχι ὁ Σταυρός, ἀλλ΄ὁ ἄνθρωπος. O ser humano devoto não pode esquivar-se das angustias e das tribulações desta vida. É mais provável que estas se multipliquem pela reação e a maldade do mundo.  Estas são nossas cruzes. Quem não as vê diante de si? Porém, quem tem o caráter e a força para carregá-las? Mas temos a graça e a força de Jesus Cristo que desceu de sua Cruz deixando-a vazia como símbolo de vitória. Que na cruz esteja o Corpo de Cristo ou não, não é a mesma coisa. A primeira simboliza a paixão, a paciência de Cristo e a crucifixão e nos recorda o sacrifício que padeceu por nós. Segunda simboliza Cristo ressuscitado e triunfante, com toda a glória de Deus, que de novo se fez para deter os ataques da serpente, que deixemos de caminhar sem rumo, daqui para lá, e para que se eleve, não a Cruz, mas o ser humano.
Μία καί μόνη ματιά, ἕνας «στεναγμός ἐπίμοχθος», μία ἰκεσία, ἐκχύνει δύναμιν ἱκανήν νά ἀνακουφίσῃ κάθε πόνον.  Εἶναι ὁ Ἰησοῦς τό «ὕδωρ τό ζῶν», μέσα στόν καύσωνα τῆς ἐρήμου.  Εἶναι τό οὐράνιον μάννα στήν ἐρημιάν.  Εἶναι ὁ Σταυρός, τό σύμβολον τῆς ἐλπίδος, ὅπου πρέπει πάντοτε νά ἔχωμεν τό βλέμμα μας, δι’ὅταν μᾶς δαγκώσῃ ἕνα φεῖδι – καί εἶναι πολλά τά φείδια – τότε δέν θά ἀποθάνωμεν. Um só olhar, um suspiro de fadiga, uma súplica, faz brotar força suficiente para aliviar cada dor. Jesus é a água viva, é o maná celeste no tórrido deserto. E, a Cruz é o símbolo da esperança para onde deve estar voltado nosso olhar quando nos ataca a serpente – e como são muitas as serpentes! – E, então, já não morreremos mais.
Ἀγαπητοί μου,  μέσα στήν ὁδυνηράν πορείαν τῆς ζωῆς μας, μίαν πορείαν ἀναγκαστικήν, ἀπαραίτητον, ἀνυπό-φευκτον, μίαν πορείαν πρός τήν σωτηρίαν μας – διότι ἔτσι μᾶς ἔχει προγραμματίσει ὁ Θεός -- ὑπάρχει μίαν παρηγοριάν: Ὁ Ἰησοῦς Χριστός.  Ἔρημος ἡ παροῦσα ζωή, μᾶς καλεῖ νά τήν περάσωμεν καί νά κατευθυνώμεθα πρός μίαν ἄλλην, μακαρίαν, μακαριωτάτην ζωήν.  Ὁποία ὅμως δυσκολία!  Φείδια πολλά γεμᾶτα δηλητήριον μᾶς πληγώνουν.  Συκοφαντίαι, ἀδικίαι, ψεῦδη, ἀπάται, μίσος, ἐγκλήματα, ὑποκρισία, πλημμυρίζουν τόν κόσμον, καί ἐμᾶς μᾶς καταπνίγουν.  Φείδια μέ θανατηρόφον δηλητήριον, τά πάθη τῆς ψυχῆς καί τά πάθη τοῦ σώματος, μᾶς δαγκώνουν καθημερινῶς, μᾶς τραυμα’ τίζουν, μᾶς φαρμακώνουν τήν ζωήν. Meus queridos, no curso doloroso de nossa vida, um curso necessário, indispensável, inevitável, um curso para a nossa salvação – porque assim Deus nos constituiu – há um consolo: Jesus Cristo. Deserta é esta vida, e nos chama a que atravessemos e nos dirijamos a outra beatífica, muito beatífica. Porém, quanta dificuldade? Muitas serpentes cheias de veneno nos ferem. Calúnias, injustiças, mentiras, enganos, ódios, delitos, hipocrisia, inundam o mundo e nos afogam. Inimigos visíveis e invisíveis nos espreitam. O ódio das pessoas nos oprime.  Serpentes mortalmente venenosas, as paixões da alma e as paixões do corpo diariamente nos ferem e nos envenena a vida.
Τί κρῖμα!  Νά σᾶς λέγω τέτοια πράγματα.  Νά ἀναφέρωμαι σέ τέτοιες λέξεις.  Γιατί νά μή σᾶς λέγω ὡραίας λέξεις;  ἀντί τό ψεῦδος ἠ ἀλήθεια, ἀντί τήν ἀδικίαν ἡ δικαιοσύνη, ἀντί τήν ὑποκρισίαν ἡ πιστότης, ἀντί τόν φθόνον ἡ καλοσύνη, ἀντί τό μίσος ἡ ἀγάπη.  Πρέπει ὅμως νά σᾶς προειδοποιῶ γιά αὐτά τά φείδια, γιά νά μή σᾶς δαγκώνουν.  Καί ἄν σᾶς δαγκώνουν νά ξέρῃς πώς νά τά ἀντιμετωπίσῃς∙ πώς θά προσέξῃς∙ πού θά ἔχῃς τό βλέμμα σου γιά νά θεραπευθῇς καί γιά νά μή ἀποθάνῃς. Que lástima! Estar aqui a dizer-lhes estas coisas, a referir-me a semelhantes palavras. Por que não dirigir-lhes belas palavras: em lugar de mentiras, a verdade; em lugar  de injustiça, justiça;  em lugar de hipocrisia, fidelidade; em lugar de inveja, bondade; em lugar de ódio, amor. Devo, porém, admoestar-lhes sobre essas serpentes, para que não aconteça que vos ataquem e mordam. E, se vos morderem, que mordam, porque sabereis como enfrentá-las, como vos defender, onde deve estar fixado o vosso olhar para que seu veneno não vos cause a morte.
Ὅσο ζοῦμε σ’αὐτόν τόν κόσμον ἡ πορεία δέν θά σταματήσῃ.  Ὄμως ἡ ζωή μας δέν θά καταστραφῇ ἄν κοιτάζωμεν πού περπατᾶμε.  Ἡ ζωή μας δέν ἐπλάσθη διά νά καταστραφῇ.  Ἐπομένως, δέξου, ὅτι μαζί σου εἶναι ὁ Χριστός, ἡ ζωή τοῦ κόσμου.  Ἀπέθανεν ἐκεῖνος ἐπάνω στόν Σταυρόν, διά νά ζήσωμεν ἐμεῖς.  Γιά αὐτό, νά πούμε ἕνα εὐχαριστῶ.  Γιά αὐτό ἐκφράζουμεν αὐτό τό εὐχαριστῶ μέσα στήν Θείαν Εὐχαριστίαν, τήν Θείαν Λειτουργίαν μας.  Ἡ ἔρημος θά τελειώσῃ, τά δηλητήρια τῶν φειδιῶν θά ἐξουδετερωθοῦν, ἡ γῆ τῆς ἐπαγγελίας θά ἀναμένῃ τά πιστά τέκνα τοῦ Θεοῦ. Enquanto vivemos neste mundo, este curso não será detido. Nossa vida, porém, não será destruída, se olharmos bem por onde andamos. Nossa vida não foi criada para a perdição. Então, aceita que junto de ti está Cristo, a Vida do mundo. Ele morreu para que nós vivamos. Por isso, rendamos-lhe graças. Por isso, expressamos este agradecimento na Divina Eucaristia, em nossa Divina Liturgia. O deserto cessará, os venenos das serpentes serão neutralizados, a Terra Prometida esperará os filhos devotos de Deus.
 Ἄς μή μᾶς καταβάλλουν αἰ θλίψεις μας, ἄς μή ἀπογοητευώμεθα ἀπό τήν ἐρημιάν τοῦ βίου μας, ἀπό τήν πτώχειαν καί τήν στέρησιν, ἀπό τήν ἀδυναμίαν καί τήν κακίαν τοῦ κόσμου.  Ἄς μή καμπτώμεθα ἀπό τά λυπηρά τῆς ζωῆς, τῆς οἰκογενείας, καί τῆς κοινωνίας καί ἄς σταθῶμεν ἡρωϊκοί ἐνώπιον τοῦ θανάτου, ὅπως τόσοι ἄλλοι ἀπό μας οἱ ὁποῖοι πέρασαν τήν ἐρημιάν τῆς ζωῆς των, κατεπάτησαν τά φείδια, ἔπαυσαν νά περιπλανώνται ἀφοῦ πήραν τήν μακαρίαν ὁδον καί σήμερα ἀναπαύονται ἐν κόλποις τοῦ Θεοῦ. Que não nos vençam nossas angústias; que não nos iludamos pelo deserto de nossa vida, pela pobreza, pelas carências, pela debilidade e pela maldade do mundo. Que não sejamos dobrados pelas tristezas da vida, da família e da sociedade, e enfrentemos com heroísmo a morte, como tantos outros viveram sua desértica vida, pisotearam as serpentes, cessaram de caminhar sem rumo, tomando o caminho beatífico e hoje descansam nos braços de Deus.
Ὥς Χριστιανοί καί τέκνα τοῦ Θεοῦ, ἄς ἔχωμεν πάντοτε πίστιν, εὐλάβειαν καί ἀγάπην πρός τόν Θεόν διά νά μᾶς φωτίζῃ, ἀλλά πρωτίστως πρός τήν συνάνθρωπόν μας, διότι δέν ἐννοεῖται ἀγάπην πρός τόν Θεόν καί ὄχι εἰς τόν πλησίον μας.  Ἔτσι, δέν θά εὔρωμεν ἔμπροσθέν μας κοντάρια καί χάλκινα φείδια, δέν θά παραπλανώμεθα πιά στήν ἐρημιάν, οὔτε θά μᾶς δαγκάνουν πιά δηλητηριώδη φείδια, ἀλλά θά ἐλευθερωθῶμεν ἀπό τόν σταυρόν μας, καί ἐμεῖς θά τόν ἀφίσωμεν ἄδειον καί γυμνόν, κατά τό παράδειγμα τοῦ Κυρίου μας, καί θά ἔχωμεν τήν εὐλογίαν καί συγχώρησιν τοῦ ἀδελφοῦ μας, ἀλλά καί τοῦ Θεοῦ.  Ἀμήν. Como cristãos e filhos de Deus, conservemos sempre a fé, a devoção e o amor a Deus, para que nos ilumine. Porém, em primeiro lugar, o nosso semelhante, pois, não se pode compreender o amor a Deus sem amor ao nosso próximo. Assim, não iremos nos encontrar com bastão e serpentes de cobre, não avançaremos sem rumo pelo deserto, nem nos morderão mais as serpentes venenosas, mas nos livraremos de nossa cruz e, nós também, a deixaremos vazia e desnuda segundo o exemplo de Nosso Senhor; e teremos a bênção e o perdão de nosso irmão e, também, de Deus. Amém.

 

Voltar à página anterior Topo da página
NEWSIgreja Ortodoxa • Patriarcado Ecumênico • ArquidioceseBiblioteca • Sinaxe • Calendário Litúrgico
Galeria de Fotos
• IconostaseLinks • Canto Bizantino • Synaxarion • Sophia • Oratório • Livro de Visitas